ഡെബിയന്‍ ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ തുടങ്ങുന്നു

ഗ്രാഫിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാളര്‍ കിട്ടാന്‍