യൂണികോഡ്

ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകള്‍ക്കും പര്യാപ്തമായ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടം... മലയാളത്തിനും

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷ

ആസ്കി (ASCII)

ആസ്കി മലയാളം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍

യൂണികോഡ്

മലയാളത്തിന്റെ പട്ടിക


യൂണികോഡിലെ മലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ പട്ടിക

യൂണികോഡിന്റെ മെച്ചങ്ങള്‍

ഓപ്പണ്‍ടൈപ്പ് ഫോണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്ശുഭം